KONKRÉTNÍ ZÁVAZKY: 3. V životním prostředí

Naše priority:

  • Rozšíření stávajících a vytvoření nových parků: Přátelství, Pod Lávkou, Zahrádky, Balabenka a dokončení parku Srdce
  • Vytvoření Relaxační zóny Rokytka
  • Zkvalitňování a posilování prvků dětských a juniorských hřišť
  • Nová psí hřiště
  • Rozvoj území po bývalých továrnách
  • Revitalizace vnitrobloků a nezahušťování stávající zástavby
  • Pokračování v odstraňování problematických ubytoven a sběren barevných kovů
  • Tvrdší postihy za černé skládky a neudržování budov a pozemků
  • Rozšiřování podzemních kontejnerů a podpora stanovišť na kontejnery s odpadem
  • Posílení úklidu zapojením zdravotně handicapovaných, nezaměstnaných a lidí bez domova

 

Prioritou pro životní prostředí a rozvoj území je rozšiřování zelených a relaxačních ploch, péče o svěřený majetek, čistota, údržba komunikací a zeleně. Náš program navazuje na volební program z minulých let, kdy se naše sliby staly realitou.

1.) Rozšíření a vytvoření nových parků: Přátelství, Pod Lávkou, Zahrádky, Balabenka a dokončení parku Srdce

Součástí dlouhodobé strategie devítkové ODS je kvalitní bydlení, které se snažíme zajistit mimo jiné rozvojem parků a ploch určených k rekreaci a relaxaci. Park Přátelství je symbolem přeměny celého Proseka a nám velmi záleží na jeho rozšíření směrem ke stanici metra Střížkov. Prosek a Střížkov by tak získal dominantní „Central Park“, který by se navždy stal jeho pevnou a nedílnou součástí. coque samsung s8 Znovu by byla zvýšena kvalita bydlení pro obyvatele Prosekaa Střížkova a zhodnotily by se jejich byty. coque samsung a7 Již v příštím roce chceme zahájit revitalizaci parků Pod Lávkou a parku Zahrádky. Park Pod Lávkou bude klidová zóna pro obyvatele okolních domů. Naše představa realizace parku je vytvořit takovou klidovou zónu, kde si každá věková kategorie najde své. Park Zahrádky by měl svou rozlohou být jedním z největších parků Městské části Praha 9. Využívat ho budou moci všechny věkové kategorie a zájmové skupiny včetně „pejskařů“. Další zajímavostí je začlení vodních ploch do parku a úprava břehů Rokytky, na nichž bude vytvořeno brouzdaliště pro děti. Pro místní obyvatele také připravujeme projekt tzv. zelené osy, kde plánujeme vytvořit stromovou alej napříč celým parkem, přes novou lávku nad Rokytkou s vyústěním u stanice metra Kolbenova, čímž by se i výrazně zvýšila dostupnost MHD pro obyvatele této lokality. Park Balabenka při základní škole svým položením tzv. vnitrobloku vytvoří ideální klidovou zónu pro obyvatele z okolí. Druhá etapa revitalizace parku Srdce má být zaměřena především na mladší generaci a vzniknout by zde mělo dětské hřiště a moderní herní prvky. 1

2.) Propojení vysočanských parků a vytvoření největší klidové a relaxační zóny na Praze 9 – Relaxační zóna Rokytka.

V současné době probíhá revitalizace toku Rokytky v Hrdlořezích. Jedná se o největší revitalizaci koryta Rokytky na území Devítky v celé historii. Na podzim by zde měla být provedena masivní výsadba nové zeleně podél vytvořených meandrů. Vznikla by tak jedna z největších zelených zón na Praze 9 určených k relaxaci a k odpočinku. Tato akce navazuje na vyčištění Hořejšího rybníku, které proběhlo v minulém roce. coque iphone 5 Výstavbou nových parků Pod Lávkou a Zahrádky podél cyklostezky má následně dojít k ucelení Relaxační zóny Rokytka na celém toku. Jako součást projektu vytvoření nových parků a Relaxační zóny Rokytka plánujeme oživit i lokalitu Třešňovky tak, aby sloužila co nejlépe místním obyvatelům. V neposlední řadě chceme dokončit cyklostezku od Hořejšího rybníka až k hranicím s Prahou 14. Cyklostezka podél Rokytky by tak začínala a končila na hranicích s Prahou 8 a Prahou 14. Coque Samsung Galaxy 2

3.) Zkvalitňování a posilování prvků dětských i juniorských hřišť

Bezpečnost a zábava těch nejmenších je pro nás velkou prioritou. Proto chceme pokračovat v další modernizaci dětských hřišť a v trendu obměn herních prvků na téměř 80 hřištích.

4.) Nová psí hřiště zvyšují bezpečnost dětí, čistotu a zpříjemňují život pejskařům

Reflektujeme zvyšující se počet pejskařů a postupně navyšujeme jak stojany s pytlíky na psí exkrementy, tak zřizujeme i nová psí hřiště s agility prvky. Průzkumy jasně ukazují, že se tím omezuje volné pobíhání psů v parcích a v blízkosti dětských hřišť, která jsou z těchto důvodů oplocována. 3

5.) Rozvoj území po bývalých opuštěných továrnách (brownfields)

Zatímco většina Prahy 9 má již výstavbu za sebou, je nutné nyní pokračovat v revitalizaci tzv. brownfields, tj. území po bývalých továrnách, která již ztratila původní využití. V dnešní době vzniká na těchto územích bytová zástavba, obchody, sklady a prodejny. O2 Arena (jakožto největší sportovní hala v ČR) vznikla také na území po bývalých továrnách, stejně jako sousední Galerie Harfa, které tvoří nedílnou součást tzv. Zeleného ostrova.

6.) Revitalizace vnitrobloků a nezahušťování stávající zástavby

Rádi bychom navázali na revitalizaci vnitrobloků v uplynulých letech a za tímto účelem žádali o finanční prostředky z EU tak, aby v letech 2014 – 2018 mohl být revitalizován jejich co největší počet. Po diskuzích s jednotlivými představiteli Společenství vlastníků jsme připravili představu, jak by revitalizace jednotlivých vnitrobloků měla pokračovat. Vážíme si každého zeleného prostranství na Praze 9. Zároveň plně ctíme vlastnické právo. Nemůžeme nikomu zakazovat stavět na jeho pozemku. Co však můžeme (a co zároveň děláme) je prosazování takové změny Pražských stavebních předpisů, které městské části umožní zohlednit směrem k developerovi naše požadavky k budoucí výstavbě. Jedná se zejména o dopravu (v klidu i v pohybu), a chybějící infrastrukturu například ve školství, ale také respektování a ohleduplnost k okolní zástavbě.

7.) Pokračování v odstraňování „problematických“ ubytoven a sběren barevných kovů

V letech 2010–2014 se nám podařilo odstranit pět dlouhodobě problémových ubytoven, které byly terčem mnoha stížností, mimo jiné z důvodu zvýšeného výskytu trestné činnosti. V tomto trendu chceme nadále pokračovat. Stejně tak chceme pokračovat v redukci sběren barevných kovů.

8.) Tvrdé postihy za černé skládky a zpřísnění sankcí vůči vlastníkům neudržovaných budov a pozemků

Problém černých skládek je trvalým nešvarem nejen Prahy 9. Přestože se nám podařilo jejich výskyt snížit, nové bohužel stále vznikají. Coques personnalisées samsung Proto v součinnosti s exekutorskou komorou připravujeme nové kroky proti těm majitelům, kteří své pozemky neudržují a nereagují na naše výzvy. Na inkriminovaných místech chceme pokračovat v instalaci tzv. coque samsung s7 fotopastí, které budou přímo propojeny s policií. Na území Prahy 9 se nacházejí neudržované objekty v majetku ministerstev, nebo jiných organizací, které je nechávají chátrat a nepřímo tak napomáhají vzniku ghett obyvatel bez domova, nebo se v řadě případů stávají skládkami. Proti takovým vlastníkům budeme tvrdě postupovat.

9.) Rozšiřování podzemních kontejnerů a podpora stanovišť na kontejnery s odpadem

V letošním roce jsme realizovali první podzemní kontejnerové stání na tříděný odpad před divadlem Gong. Za velmi krátkou dobu bylo možné se přesvědčit o tom, jak se toto stanoviště stalo využívaným a z dopisů představitelů jednotlivých SVJ víme, že je o tento typ umístění odpadových nádob pro tříděný odpad zájem. Proto jsme připravili seznam dalších 10 míst, kde bychom chtěli podzemní kontejnerová stání instalovat. Mapku jednotlivých stání najdete na www.odsdevitka.cz. coque samsung j3 Vedle toho nadále podporujeme vznik nových míst s klecemi pro umísťování odpadních nádob pro komunální odpad. 4

10.) Posílení úklidu zapojením osob se zdravotním postižením, spolků, občanů z řad nezaměstnaných a obyvatel bez domova

Ceníme si spolupráce s klienty Etincelle při zajištění péče o chodníky na Proseku. Jedná se většinou o skupinu lidí s mentálním postižením a o jejich asistenta. Zajišťují pro nás úklidy zeleně a šintování (prorůstání trávy do chodníků) chodníků a do tohoto léta se pohybovali především na straně Proseka mezi Jabloneckou a Lovosickou ulicí. Jsou to zcela samostatní lidé a jediné co potřebují je – odvézt pytle s odpadem či posbírat hromádky po šintování, což dělají naši zahradníci. Kvalitní úklid ploch a péči o chodníky si přejeme rozšířit i na druhou stranu Proseka mezi ulice Vysočanskou a Litoměřickou a rádi bychom, aby tento úklid dělaly nadále osoby se zdravotním postižením, jejichž činnost se na území Devítky osvědčila. Stejně jako v uplynulých čtyřech letech budeme stále více posilovat péči o čistotu a pořádek také se zapojením spolků, nezaměstnaných občanů (v součinnosti s úřadem práce) a lidí bez domova. Málokdo například ví, že lidé bez domova ve spolupráci s Devítkou sebrali za uplynulé čtyři roky více než 150 tun odpadu, přičemž sběr odpadu probíhá každý měsíc.