KONKRÉTNÍ ZÁVAZKY: 6. V zdravotnictví a sociální péči

Naše priority:

  • Další pokračování v rozvoji Polikliniky Prosek a rozvoj území v jejím bezprostředním okolí
  • Rozvoj péče o seniory
  • Péče o pacienty s civilizačními chorobami a zdravotně handicapované spoluobčany
  • Podpora sociálního bydlení pro ty, kteří pomoc skutečně potřebují
  • Devítka bez bariér
  • Spolupráce v rámci Hl. m. Prahy na globálních problémech – bezdomovectví a závislosti

1.)Další pokračování v rozvoji Polikliniky Prosek a rozvoj území v jejím bezprostředním okolí

Závazky z minulého volebního programu týkající se Polikliniky Prosek byly ambiciózní, neboť se jednalo o: rekonstrukci Polikliniky Prosek, rekonstrukci chátrající služebny záchranné služby na jedno z nejmodernějších stanovišť v Praze, zachování provozu lékařské pohotovostní služby (LSP), získání pozemků v bezprostředním okolí polikliniky do vlastnictví a přípravu projektu rozšíření domova seniorů. Lékařskou pohotovostní službu od té doby navštívilo celkem 19 684 obyvatel, od rekonstrukce střediska „záchranky“, tudíž od 1. 9. 2011, vyjeli lékaři celkem k 5 237 případům a sanitka vyjížděla celkem k 43 874 případům. V rámci zateplení Polikliniky Prosek, a.s, které bylo součástí našeho volebního programu a které se letos dokončuje, můžeme již dnes na grafu sledovat úspory, které jsou s rekonstrukcí budovy spojeny. Pokud se tedy dnes, po čtyřech letech, ohlédneme zpět, vše z výše uvedeného jsme splnili a jediné, co nám chybí, je dopracovat a zrealizovat projekt nového domova pro seniory za poliklinikou směrem k Liberecké ulici. Tento projekt samozřejmě chceme dokončit. coque samsung note 1

2.) Rozvoj péče o seniory

Služby v oblasti sociální péče, které dnes Devítka prostřednictvím SSS Praha 9 nabízí, zahrnují 87 lůžek v Domově seniorů a Domov s pečovatelskou službou, kde je k dispozici 110 malých nájemních bytů. Jednotlivé úkony osobní hygieny, úklid, nákupy a další služby domácí péče jsou zajištěny pro dalších 590 osob z řad seniorů Devítky, kteří tráví důchod v pohodlí svého domova. Další služby jsou poskytovány v rámci aktivizace seniorů v Harrachovské ulici, kde je pravidelně nabízen bohatý program od tréninků paměti až po různé přednášky a výlety. Celkem využije těchto služeb ročně víc jak 1 000 seniorů. Z důvodu trvalého nárůstu podílu obyvatel v důchodovém věku (viz. graf střední varianta) je jednou z našich priorit zvyšovat počet zařízení přímo určených seniorům, jako jsou Domovy s pečovatelskou službou nebo Domovy seniorů. Podle odhadů by Devítka měla mít k roku 2020 šestou nejstarší populaci v Praze s podílem seniorů na populaci ve výši 23%. • Prioritou devítkové ODS je zavést větší míru péče o seniory v jejich domácnostech, tuto péči ještě rozšířit a nabídnout i alternativní a fakultativní služby, včetně poradenství a psychosociální pomoci. Taková péče vykazuje nižší náklady a vysokou spokojenost ze strany klientů, obyvatel. • V současné době má Domov seniorů kapacitu 87 lůžek a Domov s pečovatelskou služnou 110 pokojů. Chceme zachovat tuto péči na vysoké úrovni a v případě zvýšené poptávky připravit její rozšíření. • Nadále budeme podporovat organizace působící na území Devítky, jako např. ČČK a Duha, jejichž služeb využívají ročně desítky našich obyvatel. • V rámci spolupráce s privátním sektorem podpoříme takové investiční projekty, které rozšiřují nabídku služeb v oblasti péče o seniory a zároveň jsou kvalitní alternativou ke službám poskytovaným Střediskem sociálních služeb. Připravujeme například spolupráci s Pixabelly group, a.s. ve Vysočanech na rozšíření kapacity o budovu původních zchátralých „městských lázní“ ve Vysočanech. 2

3.) Péče o pacienty s civilizačními chorobami a handicapované spoluobčany

V České republice podle aktuálních údajů České alzheimerovské společnosti lze počet lidí trpících touto chorobou odhadnout na 123 000. coque samsung a40 Pro civilizační choroby je bohužel signifikantní, že jejich výskyt v čase narůstá rychleji, než vzniká nabídka těchto služeb. Ačkoliv o těžiště spojené s nabídkou těchto služeb by se měl starat především stát, nebo HLMP, je evidentní, že bez přispění Prahy 9 nebude možné nabídku těchto služeb pokrýt (ať už se jedná o vlastní investice, nebo o získání investičních partnerů na území Prahy 9, viz tabulka). coque iphone 7 plus V roce 2011 jsme se proto v souvislosti s neustále se zvyšujícím počtem pacientů trpících civilizačními chorobami rozhodli postavit stacionář pro osoby stižené Alzheimerovou chorobou. Od té doby „prošlo“ tímto stacionářem několik desítek klientů, kteří tuto pomoc nezbytně potřebují. Součástí zřízení stacionáře bylo i převzetí chátrající budovy v Hejnické ulici do vlastní správy a její celková rekonstrukce. Chceme zachovat nadstandardní péči o pacienty trpící Alzheimerovou chorobou a jinými druhy demence.

4.) Podpora sociálního bydlení pro ty, kteří pomoc skutečně potřebují

V současné době probíhá komplexní privatizace bytů a není v zájmu nikoho, aby na Devítce vznikala ghetta kvůli tomu, že Devítka bude plošně pro všechny obyvatele zajišťovat „sociální politiku“ tím způsobem, že bude byty nadále pronajímat. V rámci případů, kdy stávající oprávnění nájemci neprojeví o koupi bytu zájem, budeme nadále prosazovat cenu za m2 okolo 80 korun, neboť i přes tuto nízkou cenu neustále narůstají dluhy za nájemné. coque iphone 4 Jedna z nejnižších cen v rámci pražských městských částí je tak zároveň určitou prevencí proti bezdomovectví stávajících slabších sociálních skupin, kdy následné řešení tohoto problému by bylo pro společnost podstatně nákladnější. Pomoc má být směřována především k těm, kteří se do své situace dostali nikoliv vlastním zaviněním, nebo také těm, kteří se dostali do problémů dočasně. Bytové jednotky, které zůstanou v majetku Devítky uvolněné, budou sloužit především obyvatelům, kteří se dostali do krátkodobých potíží (rodiče samoživitelé, senioři), nebo handicapovaným spoluobčanům. Dobrou zprávou je, že odhady počtu neúplných domácností, stejně jako odhady ohrožených matek s dětmi nerostou, ale stagnují. Podle kvalifikovaných demografických odhadů tak nevzniká potřeba navyšovat počet sociálních bytů a tím i zvyšovat náklady na zajištění služeb spojených s těmito problémy v budoucnosti. 3

5.) Devítka bez bariér

Společně s Pražskou organizací vozíčkářů chceme odstraňovat nejproblematičtější bariéry a nadále podporovat zavádění tzv. euroklíčů. Coques personnalisées iphone Rovněž budeme nadále podporovat snahu Dopravního podniku zvyšovat počet nízkopodlažních spojení, které vedou napříč Devítkou.

6.) Spolupráce v rámci Hl. coque samsung a50 města Prahy na globálních problémech – tj. bezdomovectví a závislosti

Neustále se zvyšující procento lidí „bez domova“ je zejména fenoménem posledních pár let. Devítka se nemůže vydat podobnou cestou represe, jako to udělaly jiné městské části, neboť se dlouhodobě ukazuje, že tyto nedůstojné koncepty k řešení problému bezdomovectví nevedou. V rámci Vysočan úspěšně funguje spolupráce, kdy si bezdomovci po sobě pravidelně uklízí a zároveň se podílí na úklidu celé Devítky. Tuto spolupráci budeme nadále prohlubovat s tím, že bezdomovci dostanou další úkoly, které musí zajistit Ve spolupráci s Prahou budeme usilovat o to, aby hlavní město převedlo finanční prostředky na prevenci problému bezdomovectví a na řešení problémů s ním spojených.